Το ISO 9001 : 2000 περιέχει τις απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που αποτελεί σήμερα μονόδρομο για την εξέλιξη και την αναγνώριση των επιχειρήσεων.

Οι φάσεις που περιλαμβάνει η υλοποίηση ενός σχεδίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) είναι οι ακόλουθες:

 • Προκαταρκτική εκχώρηση αρμοδιοτήτων
 • Εμπλοκή ανθρωπίνων πόρων στο ΣΔΠ
 • Ανάπτυξη διαδικασιών που αφορούν:
 1. στις ικανότητες,
 2.  στην εκπαίδευση και
 3.  στην αξιολόγηση του προσωπικού.
 4.  Ανάλυση, σχεδιασμός και αποτύπωση διαδικασιών
 • Ανάπτυξη διαδικασιών που αφορούν:

 στην παραγωγή,

 στη συντήρηση εξοπλισμού και

 στον έλεγχο του εξοπλισμού ελέγχων, μετρήσεων και δοκιμών.

 Υποστήριξη της λειτουργίας της Διοίκησης και διασφάλιση της εσωτερικής επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΣΔΠ.

 • Ανάπτυξη διαδικασιών που αφορούν το σχεδιασμό προϊόντος
 • Έλεγχος και αναβάθμιση του ΣΔΠ.
 • Ανασκόπηση του ΣΔΠ, ανάπτυξη εσωτερικών επιθεωρήσεων, συνεχής βελτίωση, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, έλεγχος εγγράφων και δεδομένων και στατιστικά στοιχεία.

Πλέον μελετώνται και υποστηρίζονται διαδικασίες που αφορούν:

 •  Στον στατιστικό ποιοτικό έλεγχος παραγωγής,
 •  Στην αναλυτική βελτιστοποίηση ελέγχου αποθεμάτων
 •  Έχοντας σαν τελικό στόχο την αναφορά διοικητικών μεθόδων, εξοπλισμού, καθετοποιημένων διεργασιών και υπεργολαβικών συμμετοχών που δύναντα να βελτιώσουν τη λειτουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο του ΣΔΠ.