Στα εργοστάσια μας υπάρχουν όλα τα πιστοποιητικά CE MARKING για όλα τα αδρανή υλικά, πρόσμικτα και τσιμέντο που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέματος.

Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, επιτυγχάνοντας βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας. 

Έτοιμο Μπετόν


Λατομικά Υλικά