Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας του Συγκροτήματος Εταιριών ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ, ο κύριος στόχος της εταιρείας μας όσον αφορά την Ποιότητα είναι να βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας (ποιοτικά λατομικά - αδρανή υλικά για σκυρόδεμα - μπετόν με βάση τσιμέντο, άμμο και νερό), αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμα προϊόντα και δράσεις ώστε να συναντά στον μέγιστο βαθμό τις προσδοκίες των σημερινών αλλά και μελλοντικών πελατών μας.

Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της Πολιτικής Ποιότητας και των Στόχων Ποιότητας που σε συνδυασμό με την Πολιτική Περιβάλλοντος και την Πολιτική Ασφάλειας καθοδηγούν την καθημερινούς μας σχεδιασμούς και δραστηριότητες.

Η εταιρεία μας διαθέτει προχωρημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, που περικλείει ένα συμπαγές και αλληλοσυνδεόμενο δίκτυο διεργασιών οι οποίες ρυθμίζονται με βάση τεκμηριωμένες Διαδικασίες Ποιότητας, Τεχνικές Οδηγίες και Προγράμματα Ποιότητας. Το Σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη για πολλά χρόνια και στοχεύει αφενός να εμπεδώνει και να αναπτύσσει συνεχώς την Κουλτούρα Ποιότητας εντός και εκτός του οργανισμού, αφετέρου να ενισχύει την καινοτομία. Αυτό το Σύστημα είναι πιστοποιημένο από τον URS σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001-2000.

Συνεχής δέσμευση ποιότητας

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια ανταγωνιστική εταιρεία μπορεί να διατηρηθεί και να ενδυναμωθεί με την καθιέρωση αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα, με συστηματική διερεύνηση για συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, με σχεδιασμό ενεργειών που στοχεύουν στη συμμόρφωση με απαιτήσεις και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και με εφαρμογή των ενεργειών αυτών.

Πολιτική μας είναι να ικανοποιούμε συνεχώς τις προσδοκίες των πελατών, με κριτήρια υψηλής απόδοσης. Για το λόγο αυτό, έχει εγκατασταθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας. Το γεγονός αυτό, διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές σκυροδέματος και αδρανών υλικών παραλαμβάνουν ένα προϊόν ποιοτικά σταθερό, το οποίο επιθεωρείται από ανεξάρτητο φορέα.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια κουλτούρα πρόληψης και όχι διόρθωσης, όπου όλοι οι εργαζόμενοι θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για την ποιότητα της εργασίας τους και υπερήφανο για τα επιτεύγματα της εταιρείας.

Οι στόχοι της εταιρείας μας και η πολιτική μας έχουν μεταδοθεί αποτελεσματικά στο προσωπικό μας.

Η διεύθυνση δεσμεύεται

  • Να εφαρμόζει ό,τι έχει σχεδιαστεί στο υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, διαθέτοντας τους απαιτούμενους πόρους.

  • Να διασφαλίζει ότι η πολιτική ποιότητας έχει διαδοθεί, έχει γίνει κατανοητή και είναι σε λειτουργία σε όλα τα επίπεδα.

  • Να επαληθεύει ότι όλα τα θέματα που περιέχονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, στις Διαδικασίες Ποιότητας και στις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμόζονται διαρκώς.

  • Να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

  • Να εφαρμόζει τη σχετική Κυπριακή και Κοινοτική Νομοθεσία.